چرا نمی توانیم از تله اخبار منفی رها شویم ؟

این روزها که بازار اخبار بیشتر از هر زمان دیگری داغ است، چه دوری و چه نزدیکی به دنیای خبرها انتخاب دوسر باخت است. شرایط آن­طور نیست که با بی­ ...