ماندن در رابطه به هر قیمتی…

وقتی کیفیت روابط خیلی ها را می بینیم با خود تصور می کنیم که او چطور می تواند در آن رابطه بماندو من اگر جای او بودم چنین و چنان میکردم. اما آن فرد با همه فشارها٬توهین‌ها٬سختی ها تحقیر ها همچنان پافشاری به ماندن ...