ما چقدر احساسات و عواطف کودکانمون رو درک می‌کنیم ؟

تصور کنید که فرزند تون می‌خوره زمین و در حال گریه کردن و ابراز بی‌قراری و درد هست و بعد ما در جایگاه والد بگیم ، چیزی نشدی مامان ، ...