آشنایی با رویکردهای مختلف روان درمانی | موج سوم

درمان های موج دوم یعنی درمان های شناختی رفتاری تکیه بر "باورها و فکر فرد در درک و تغییر رفتار و تجربه های هیجانی نظیر خشم و افسردگی" دارند. اما ...

آشنایی با رویکردهای مختلف روان درمانی | موج دوم

در دهه 1900 میلادی و در مقابله با روانکاوی فرویدی، رفتاردرمانی به تدریج اوج گرفت. در آن برهه از زمان، رفتار اهمیت بسیار بیشتری از فکر و احساس یافت. با ...

آشنایی با رویکردهای مختلف روان درمانی | موج اول

روان شناسی در یک جمله علم مطالعه روان انسان است. اما روان انسان موضوع ساده و تک وجهی نیست. بنابراین منطقی است که نتوان فقط از یک زاویه آن را ...