وسواس، تکرار اضطرابی بدون توقف

در مهمانی نشسته‌اید و همه‌ی جمع حسابی مشغول خوش و بش هستند. تنها شمایید که به دیوار روبرو خیره شده‌اید و تمام فکر و ذکرتان این است که چرا تابلو ...