چرا ارزشهایمان برای ما ارزشمند نیست؟

جوانی را می­شناسم حدودا 30 ساله که تنها 2 درصد از جسمش فعال است. اما همین سال گذشته جوان برجسته سال جهان شد، نزدیک به 200 وب­سایت طراحی کرده، یک ...