آشنایی با رویکردهای مختلف روان درمانی | موج اول

روان شناسی در یک جمله علم مطالعه روان انسان است. اما روان انسان موضوع ساده و تک وجهی نیست. بنابراین منطقی است که نتوان فقط از یک زاویه آن را ...