آیا من نیاز های فرزندم را تامین میکنم؟

ارتباطی که بین مراقب اولیه ( که عموما مادر هست ) و نوزاد وجود دارد ، باعث ایجاد یک پیوند عاطفی و دلبستگی بین مادر و نوزاد میشود و با ...