چگونه ترس به فوبیا تبدیل می شود؟

اجتناب از مواجهه با موقعیت ترس می تواند، هراس را در وجود ما پررنگ کند و رفته رفته آن ما را درگیر یک فوبی خاص کند. اگر اتفاقی خاص باعث شکل گیری ترس شما از یک موقعیت می شود، با جایگزین کردن افکار منفی با گذاره های جایگزین می توانید ترس را در همان شروع مهار کنید.

    جهت نمایش محتوای درخواستی، لطفا مشخصات خود را وارد کرده سپس پس از ارسال، آن را دریافت کنید.

    شماره شما