کتابچه مسیر درمان فوبیا

برای ما که از فوبیا رنج برده ایم گویی رویدادهایی که از آن ها وحشت داریم بیشتر رخ می دهد. این کتابچه حاصل تحقیق و تجربه شخصی من، فرنوش مومنی با همراهی همکارانم برای ایجاد آگاهی بیشتر درباره فوبیا و مسیر درمان آن است.        

    جهت نمایش محتوای درخواستی، لطفا مشخصات خود را وارد کرده سپس پس از ارسال، آن را دریافت کنید.

    شماره شما

    برای ما که از فوبیا رنج برده ایم گویی رویدادهایی که از آن ها وحشت داریم بیشتر رخ می دهد. این کتابچه حاصل تحقیق و تجربه شخصی من، فرنوش مومنی با همراهی همکارانم برای ایجاد آگاهی بیشتر درباره فوبیا و مسیر درمان آن است.